1. قوشه عابدهدتنی , نطریه اطلاعات و جایگاه ان در مهندسی و علوم , کارگاه اندازه های اطلاعات و کابردهای ان , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۸