1. فرید صمصامی خداداد , قوشه عابدهدتنی , آشکارسازی کور سیگنالهای طیف گسترده دنباله مستقیم چند کاربره با کمک معیارهای نظریه اطلاعات , پدافند الکترونیکی و سایبری , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۳۷-۴۷